16 maart 2018

LAATSTE DAG FLYER: DE MENS ALS MAAT

 

DE MENS ALS MAAT

Dat is het hoofdthema van de Partij van de Arbeid voor de verkiezingen van de gemeenteraad 2018.

De afgelopen weken hebben we u benaderd over een aantal zaken die we op dit moment belangrijk vinden.

 

menselijkheid in de zorg

Meer mens, minder bureaucratie in de zorg!

o  De burger wordt nu soms vermalen in de bureaucratie.

o  De hulpverleners worden door voorschriften gehinderd in het verlenen van maatwerk.

o  De gemeentelijke zorg voor gehandicapten, chronisch zieken en mensen met geestelijke problemen kan beter.

Daarom moet  de gemeente voor meer samenhang en zinvolle initiatieven zorgen bij de uitvoering – de mensen hebben recht op voldoende en gewenste zorg

 

Het verkeer

Met name op de 30km wegen is bovenmatige overlast. Daarom:

o  Het doorgaand (vracht)verkeer verbieden en/of ontmoedigen op 30km wegen.

o  Regelmatig controle op de meest kwetsbare plekken op die 30km wegen.

o  Samen met de agrariërs oplossingen zoeken voor de overlast.

o  Het parkeerbeleid aanpassen op een aantal 30km wegen.

De gemeente moet zorgen voor meer woongenot en veiligheid in de 30km straten

 

Het buitengebied

Het is vrijwel een monocultuur van grootschalige landbouw. Daarom:

o  Ecologisch beheer van (ver)brede bermen en landschapselementen bevorderen en zo nodig handhaven.

o  Geen megastallen op landschappelijk kwetsbare plekken, nieuwe schuren landschappelijk inpassen en uitsluitend na sloop oude gebouwen..

o  In overleg met agrariërs en loonwerkbedrijven agrarisch natuurbeheer bevorderen (extra inkomen is te behalen).

o  Een stimuleringsregeling voor collectieven van particulieren die een natuurgebied inrichten en natuurvriendelijk beheren (meewerken aan een regionaal Landschapsfonds). De toeristenbelasting hiervoor inzetten.

Laat de gemeente zich sterk maken voor een natuurlijk Voerendaal dat wél de eerste prijs wint als groene gemeente

 

De gemeentelijke financiën

Stoppen met ondoordachte en slecht voorbereide investeringen. Daarom:

o  Vóóraf geeft de raad per beleidsterrein duidelijk onderbouwd de accenten aan.

o  Dan volgen de investeringsplannen. Plannen die hard aangeven waar ze uit betaald worden.

Belastingverhoging is daarbij  voor de PvdA de allerlaatste optie

 

Meer betaalbare huurwoningen

Creatieve oplossingen zijn nodig – de mensen kunnen niet wachten. Daarom:

o  Schep de mogelijkheid om meer carréboerderijen te splitsen voor extra woningen.

o  Onderzoek en stimuleer Collectieve woonvormen.

o  Moet de gemeente zorgen voor meer betaalbare huurwoningen.

De gemeente Voerendaal moet dit binnen Parkstad bespreekbaar maken

 

De PvdA wil zich de komende periode ook inzetten voor de volgende zaken:

Duurzaamheid

 • Energie (naast zonnepanelen ook energiebesparing zoals warmtepompen bevorder
 • Fair Trade inkopen en duurzaam bouwen (cradle to cradle)
 • Afkoppelen gas en regenwater

Vluchtelingen

 • De gemeente doet direct mee met het actief inburgeren
 • De WijkSteunPunten daarvoor inschakelen

Integriteit

 • De burgemeester voldoende ruimte geven om hier actief in te opereren
 • Openheid naar de burgers

Cultuur

 • Jongeren serieus nemen
 • Oog hebben voor nieuwe cultuuruitingen
 • Een volwaardige hoofdvestiging van de bibliotheek behouden

ZEGGENSCHAP BINNEN DE KERNEN

 • Zoveel mogelijk de beslissing voor zaken die van belang zijn voor een kern, daar ook neer leggen.