Door Simon Jaeqx op 8 november 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2016

Voorafgaand aan ons betoog wil ik stilstaan bij de opvang van 200 vluchtelingen enkele honderden meters hier vandaan. Het een relativerend gevoel. Wij zitten hier veilig en warm te vergaderen over hoe we nog gelukkiger kunnen worden terwijl dit voor velen niet vanzelfsprekend is. Hierbij wil ik wel nadrukkelijk aangeven dat de manier waarop wij als gemeente dit aanvliegen hartverwarmend is en mij trots maakt.

Dan toch over naar de begroting.

De begroting 2016-2019 laten geen verrassingen zien. Evenals afgelopen jaren is er geen sprake van gemeentebreed beleid, stijgt de belasting weer eenmalig met 8% en zat er weer een konijn van een paar ton in de hoge hoed. We verbaasden ons vorig jaar over het niet doorgaan van het ‘Op der plats project’ en verbazen ons nu over het wijksteunpunt Voerendaal-Kunrade. Gelukkig heeft het college gemeend dit konijn even op te hokken. Al blijft de wrange bijsmaak nog wel even aanwezig. Zeker omdat uit de reacties van alle coalitiefracties blijkt dat ook zij niet op de hoogte waren, en dit twee maanden na het opstellen van het coalitieakkoord. Bovendien blijkt terugkijkend op de afgelopen tijd reeds in mei een voorschot op het plan gemaakt te zijn door het pand aan het Raadhuisplein volledig af te boeken. Het lijkt er dus op dat deze raad weer met een flinke kennisachterstand achter het college aanhobbelt. Laat een ding duidelijk zijn: wij willen constructief meedenken aan goede oplossingen maar daar hebben we wel een duidelijker communicatie tussen wethouders en raad voor nodig. Met het betrekken van de raad bij Open Club Hellas leek het met de communicatie beter te gaan. Laten we het Wijksteunpunt in de begroting maar zien als “oud gedrag” en met het uit de begroting halen een klein stapje voorwaarts. Al dient hiervoor wel nog een amendement te worden ingediend door iemand om dit uit de begroting te halen. Wij stellen voor dat wij dit initiatief maar nemen.

Als we het over oplossingen voor het sociale domein hebben, zit die wat ons betreft niet in stenen. De afgelopen jaren hebben we enkel geïnvesteerd in stenen. Mooie stenen voor mooie projecten dat wel, maar alleen maar stenen en niet in de mensen die in die stenen moeten leven. Wij willen dit doorbreken en wel op twee manieren. Ten eerste stellen wij voor het budget voor het wijksteunpunt te parkeren. Zo blijft het geld beschikbaar voor zorgtaken maar geeft het de raad en het college wel de ruimte om eens met elkaar van gedachte te wisselen over wat we nu eigenlijk willen met het fenomeen wijksteunpunt. Vinden we het echt de goede oplossing? Is het nu echt de goede locatie? Is het nu echt de beste manier van zorg? Middels een amendement vragen wij aandacht en tijd voor deze vragen zonder dat dit ten koste van de zorg gaat.

Een tweede voorstel doen wij in de vorm van een motie. Een motie die het college oproept het innovatiebudget te gaan gebruiken om de zorgvragen van de burger echt creatief op te lossen. Het komt er op neer dat we van de regisserende en aanbiedende rol naar de ondersteunde en faciliterende rol gaan. Ik hoop dat we hier in het debat bij kunnen stilstaan.

Onlangs hebben wij van de OR een brandbrief ontvangen over de samenwerking in VONSS-verband. Tot onze schrik constateert het ambtelijk apparaat dat de feitelijke opbrengst van 2 jaar VONSS beperkt is. Bovendien constateert het ambtelijk apparaat dat er een onhoudbare situatie ontstaat als gevolg van het niet kunnen specialiseren. Met andere woorden, specialistische kennis ontbreekt. Voor de PvdA Voerendaal is dit een schok en wij vinden dat de discussie over samenwerking meer regie verdient. Wij zullen dan ook een motie indienen die oproept de provincie te vragen die regie te voeren.

Dan nog even terug naar de begroting. We zouden bijna vergeten dat we weer eenmalig de belastingkraan opendraaien met 8%. Met dank aan de gemeente Meerssen staan we nog net niet op de eerste plaat wat betreft belastingdruk, maar we zijn wel mooi van de 19de plaats in 2009 naar de 3de plaats in 2016 gegroeid: chapeau! Nu zal er wel weer met landelijk beleid geschermd worden, maar het is toch gek dat bij andere gemeenten in Limburg dit dan niet leidt tot een verhoogde belastingdruk.

Gelukkig laten de cijfers uit de septembercirculaire een gunstiger beeld zien. We begrijpen dat dit gelet op het moment niet in de begroting is verwerkt maar middels een amendement zullen wij toch vragen de eenmalige verhoging van 8% te schrappen en de belasting ‘gewoon’ met 3% te indexeren. Het verwachte tekort is er niet meer dus hoeft de verwachte belastingverhoging ook niet meer. Hiervoor zullen wij dan ook een amendement indienen.

Ten aanzien van de belastingen valt verder op dat het college voornemens is de afvalstoffenheffing op GFT-afval te herintroduceren. Dit om het tekort op het inzamelen van grijze-container-afval te compenseren. PvdA Voerendaal is van mening dat het uitgangspunt ‘de vervuiler betaalt’ ook in dit geval zal moeten worden gehandhaafd. Wij stellen dan ook voor om van de heffing voor het aanbieden van de GFT-container af te zien. Hiervoor zullen wij een amendement indienen.

Tenslotte valt op dat de grootste bezuinigen plaatsvinden in de portefeuilles van de heren Brauers en Thomas. Het lijkt ons niet meer dan normaal dat als de taken halveren de fte’s ook halveren. Wij willen daarom voorstellen om de wethoudersposities terug te draaien tot 1,6 fte. Wie welke portefeuille dan krijgt kan het college prima zelf besluiten, maar men moet het toch met ons eens zijn dat het gevolgen heeft als portefeuilles halveren.

Afsluitend vindt de PvdA Voerendaal dat we nog steeds onvoldoende worden betrokken in de besluitvorming en het proces dat daaraan vooraf gaat, dit komt niet door ons, niet door de coalitiepartijen – zij worden immers op dezelfde manier overvallen – maar enkel en alleen door de manier waarop het college plannen opstelt en verwerkt. Gelukkig zien we ook verbeteringen zoals bij Open Club Hellas en het ter elfder uren van tafel halen van het Wijksteunpunt Voerendaal-Kunrade. Beide echter pas na veel heisa in de raad. Dit mag wat de PvdA Voerendaal betreft definitief doorbroken worden. Ik roep dan ook op tot open discussies en open communicatie over plannen. Ook als ze nog vers zijn of ver weg lijken. Alleen zo kunnen we samen Voerendaal ook op lange termijn een mooi en leefbaar dorp houden.

Simon Jaeqx

Simon Jaeqx

Simon woont tijdelijk op Curacao.

Meer over Simon Jaeqx