17 november 2017

FLYER: EEN BUITENGEBIED OM TROTS OP TE ZIJN

Door de PvdA Voerendaal is onderstaande flyer over ons buitengebied verspreid:

Wij Voerendalers zijn allemaal gelukkig met ons buitengebied, deel van het Heuvelland , Parkstad en het Land van Kalk.

Dat landschap houden we graag in stand. In het kader van de landinrichtingen werden bermen verbreed en zijn er groenstroken aangelegd. Zo werden snippers natuur in het landschap verbonden. Veel diersoorten en vogels zijn afhankelijk van die kleine landschapselementen om te kunnen overleven op de velden. De gemeente steunde tot vorig jaar steeds het herstel van de graften en kleine landschapselementen met jaarlijks een budget voor het IKL (Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg).

De natuur boert achteruit. We stellen vast dat ondanks alle goede bedoelingen, de natuur achteruit gaat. De nieuwe verbrede bermen zijn ondertussen weer omgeploegd en bij akkers getrokken. Nieuwe aanplant aan houtwallen zijn verknipt tot sprieten. Afspraken om nieuwbouw in het open buitengebied in te pakken met struwelen en bomen worden niet nagekomen. De aantrekkelijkheid van het landschap voor toeristen en eigen inwoners vermindert. De landbouw wordt steeds grootschaliger en intensiever zodat er steeds minder voedsel is voor de akkervogels. In de laatste 5 jaar is in Voerendaal het bestand aan veldleeuweriken, gele kwikstaart, patrijs en kneu weer met 25 % afgenomen. Als dat zo doorgaat zullen onze kleinkinderen die vogels alleen nog bij Gaia-park of op L1 kunnen zien.

Wat willen wij dan?

  • Weer een vast budget van de gemeente Voerendaal voor instandhouding kleine landschapselemente;
  • Handhaven van de bermen en groenstroken. Verplaatste palen, die de grens van landbouwgrond aangeven, moeten weer terug geplaatst;
  • Een stimuleringsregeling voor collectieven van particulieren die een stukje natuurgebied willen inrichten en natuurvriendelijk beheren. Dit zou gebaseerd kunnen worden op een landschapsfonds waarin onder meer de opbrengst van de toeristenbelasting wordt gestort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Laten we ons sterk maken voor een natuurlijk Voerendaal dat wél de eerste prijs wint als groene gemeente.