1 juli 2017

FLYER: KLIMMEN PROFICIAT ‘START OPEN CLUB’

Door de PvdA en het AGB is samen een flyer uitgebracht naar aanleiding van het unanieme besluit van de gemeenteraad over de open club Klimmen. Hierna treft u de inhoud van de flyer aan.

 

Klimmen proficiat!

In de raadsvergadering van donderdag 8 juni is de start van de Open Club Klimmen unaniem goedgekeurd .

Door het AGB Voerendaal en de PvdA Voerendaal is daarbij met succes bepleit dat een aantal mogelijk negatieve effecten worden vermeden of zo nodig verminderd.

Dit zijn met name:
• geluidsoverlast
• lichtoverlast
• parkeeroverlast
• verkeersveiligheid
• een negatief effect op de basisschool van Ransdaal
• nadelig effect op de bestaande horeca

De raad heeft dit allemaal unaniem overgenomen!

Ter voorkoming van geluids- en lichtoverlast is afgesproken dat het gebied tussen de Open Club en de woonbebouwing van Craubeek dusdanig ingericht gaat worden dat dit zo veel mogelijk wordt tegengegaan. Bijkomend voordeel kan zijn dat dan ook eventuele zichtoverlast van de te bouwen hal van productiebedrijf Horsmans en het aan te leggen waterbekken wordt verminderd.

Ten aanzien van het parkeren en de verkeersveiligheid zal na realisatie van de Open Club voor de gemeenteraad een evaluatie worden gehouden.

Voor de horeca is vooraf overleg geweest met de ondernemers van Klimmen. Daaruit was een lijst met beperkingen opgesteld. Jammer genoeg zijn de bewoners daar niet over gehoord. Daarnaast wilde het college die lijst slechts in een overeenkomst vastleggen.

Wij, AGB en PvdA, vinden
• dat de omwonenden ook gehoord moeten worden
• dat een overeenkomst te weinig zekerheid voor de toekomst biedt. Want een dergelijke lijst kan zonder inspraak van de bevolking eenvoudig gewijzigd worden.

Beide bezwaren zijn gehonoreerd:
De omwonenden worden alsnog gehoord én het college onderzoekt om zoveel mogelijk van de gewenste beperkingen vast te leggen in het bestemmingsplan. Want bij een wijziging daarvan heeft elke burger inspraak!