7 maart 2014

PIERRE VERBRAAK OVER ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA ‘IEDEREEN DOET MEE’

‘Iedereen doet mee’

Op de eerste plaats betekent dit voor mij dat er geen onderklasse mag ontstaan van slecht betaalden. Concreet wil dat zeggen: iedereen moet de kans krijgen om fatsoenlijk mee te doen. Maar ook dat iedereen wordt gevraagd mee te doen.

De volgende zaken vind ik de komende vier jaar voor Voerendaal belanrijk:
1. Voerendaal financieel op orde brengen. 
Wij willen de financiele rotzooi van de huidige coalitie opruimen. Want zo kunnen wij Voerendaal straks niet overdragen aan volgende generaties.
2. Een ambtelijke fusie tussen Voerendaal, Nuth en Simpelveld
De enige manier om de nieuwe taken professioneel op te pakken. De drie gemeenten blijven daarbij wel zelfstandig.
3. Een fatsoenlijk bestuur voor Voerendaal
Integer en fatsoenlijk dat moet het gemeentebestuur weer worden. Zowel onder elkaar, naar de raad, de ambtenaren maar zeker ook naar de burgers.
4. Decentralisatie van de drie rijkstaken: iedereen doet mee in Voerendaal
De zorg en de jeugd moeten daardoor meer aandacht krijgen dan het stapelen van stenen. Door de bezuinigingen zal het, ook door de financiele positie van de gemeente, veel moeite kosten om de kwaliteit van de hulp en ondersteuning overeind te houden.
5. De Voerendaalse accommodaties zijn niet klaar voor de nieuwe taken
Een accommodatiebeleid voor heel Voerendaal moet er komen. Elke kern krijgt daarin zijn eigen wijksteunpunt. De buurtzorg, opleiding en begeleiding van vrijwilligers, een inloopfunctie en diverse faciliteiten, zijn er te vinden.
6. Voerendaal laat niemand in de kou staan
Mensen aan werk helpen is natuurlijk het belangrijkste. Een tegenprestatie van hen die moeilijk aan het werk komen is op zijn plaats. Daarbij ook goed kijken naar de passies en de kunde van hen. De mogelijkheden van het armoedebeleid worden ten volle benut
7. Het landschap zet Voerendaal op de kaart
Aantasting van het buitengebied wordt straks door de gemeente actief tegengegaan. Initiatieven voor particulier natuurbeheer worden gestimuleerd. Een initiatief voor een toeristisch project gebaseerd op herstel en gebruik van de kalkovens aan de Daelsweg wordt serieus onderzocht.
8. Prettig wonen in Voerendaal
Het kernplan II worden opnieuw bekeken op haalbaarheid. Braakliggende gronden worden tijdelijk ingericht (park maken/tijdelijke gebruikers) of krijgen een nieuwe definitieve bestemming. Klachten over het onderhoud van de openbare ruimte moeten snel worden opgepakt.
9. Verantwoord ondernemen in Voerendaal
Samenwerking op economisch gebied in de regio blijft het belangrijkste voor de werkgelegenheid. Zoals de nieuw gekozen economische ontwikkeling voor Parkstad (IBA). De gemeente werkt mee aan het omvormen van historische agrarische bedrijfsgebouwen tot bedrijfsverzamelgebouw.
10. Cultuur in Voerendaal, traditie en ruimte voor vernieuwing
De verenigingen in Voerendaal zijn belangrijk en dienen zo veel mogelijk ondersteund te worden. Ook voor nieuwe kunst- en cultuuruitingen
moet de gemeente oog hebben. Denk m.n. aan jongeren. De bibliotheek dient zich door te ontwikkelen om te kunnen inspelen op de veranderende behoeftes en nieuwe technieken.
Pierre week 10