Door Simon Jaeqx op 16 november 2014

PVDA-MOTIES OVER PLEEGZORG AANGENOMEN

Met de aanstaande decentralisatietaken gaat de gemeente ook steeds meer een rol spelen binnen pleegzorg en pleeggezinnen. De PvdA is van mening dat deze gezinnen een belangrijke en moeilijke taak vervullen in het leven van pleegkinderen en dat de gemeente ten opzichte van deze gezinnen een ondersteunende rol zou moeten hebben.

Op dit moment zijn er 4 pleeggezinnen in Voerendaal. In september is Simon Jaeqx op uitnodiging van Xonar bij een van deze gezinnen op bezoek geweest. Deze middag heeft veel indruk op hem gemaakt. Met name de ellende die deze kinderen hebben moeten meemaken is lang blijven hangen, maar ook de kracht en bevlogenheid waarmee dit gezin (op dit moment 5 tegelijk) pleegkinderen opvangt was bijzonder om te zien.

Tijdens dit bezoek hebben we het over de decentralisaties gehad en de rol die de gemeente nu krijgt. Evenals de budgetten in het sociaal domein bleek ook voor de pleegzorg nog veel onduidelijk. Zeker is wel dat de gemeente een rol krijgt die het op dit moment nog niet vervuld. Werk aan de winkel dus! Belangrijk in de rol van de gemeente werd het opvangen van kinderen in de eigen kring genoemd. Het is belangrijk dat op het moment dat kinderen om wat voor reden dan ook tijdelijk of permanent niet meer thuis kunnen wonen dat ze worden opgevangen in een omgeving die voor hen bekend is. Op die manier kunnen de randzaken (school, vriendjes, vereniging) gelijk blijven waardoor dit niet tot meer stress voor deze kinderen leidt. PvdA Voerendaal onderschrijft deze noodzaak, mits uiteraard de veiligheid voor kind en omgeving hierdoor niet in het gevaar komt. Middels bijgevoegde unaniem aangenomen motie hebben wij hier aandacht voor gevraagd bij het college.

Eveneens tijdens dit bezoek is de comunicatie tussen pleeggezin en gemeente besproken. Op dit moment is er geen contact tussen gemeente en pleeggezin. Aangegeven wordt wel dat hier behoefte aan bestaat. Het zou fijn zijn als de pleeggezinnen een aanspreekpunt zouden hebben binnen de gemeente.

Daarnaast leidt de constructie van pleegouder zijnde niet de voogd van het kind vaak tot bureaucratiesche romslomp. Een paspoort aanvragen als pleegouder voor het pleegkind leidt bijvoorbeeld al tot problemen. Ditzelfde geldt voor lidmaatschappen voor verenigingen. De details hieromtrent en waar het precies misgaat hebben we op dit moment ook niet. Feit is wel dat er voorbeelden zijn van gemeenten die dit veel pragmatischer aanpakken waardoor de communicatie tussen gezin en gemeente veel soepeler loopt en de gemeente een meer ondersteunende rol krijgt.

Tenslotte merkte het pleeggezin een toenemende belastingdruk als gevolg van het hebben van pleegkinderen. Kosten die niet wordt gedekt door de pleegzorgvergoeding. Het voelt raar dat iemand die vijf kinderen opvangt als pleegouder en daardoor een extra kliko moet aanschaffen voor deze taak extra belast wordt.

Samenvattend is de conclusie ´it takes a village to raise a child´ hier wel op zijn plaats. De PvdA vind dat wij (als gemeente) deze rol als village op ons moeten pakken en met deze gezinnen in overleg moeten om enerzijds te bespreken waar problemen worden ervaren en anderzijds hoe de gemeente hier een rol in kan spelen. Het zijn (maar) 4 gezinnen dus wij denken dat een pragmatische en gezinsgerichte aanpak eenvoudig te realiseren is. Dit heb wij proberen te formuleren in bijgevoegde, wederom unaniem aangenomen, motie ‘it takes a village to raise a child’.

Bijgaande de volledige tekst van beide moties:

Motie n.a.v. Beleidsplan Jeugdhulp                                                                       

De raad van de gemeente Voerendaal, in vergadering bijeen op 13 november 2014,

Constaterende dat:

 • Gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor onder andere taken op het gebied van jeugdzorg;
 • De gemeente ook verantwoordelijkheden krijgt op het gebied van pleegzorg;
 • Ondanks de nieuwe werkwijze ‘één gezin, één plan, één coördinerende hulpverlener’ uithuisplaatsingen in bepaalde gevallen noodzakelijk zullen blijven;

Overwegende dat:

 •  Zorg voor jeugd dichtbij in de buurt van gezinnen moet plaatsvinden;
 • Een uithuisplaatsing zeer ingrijpend is voor een kind dat losgerukt wordt uit zijn of haar omgeving (wijk en school);
 • Zoveel mogelijke vormen van pleegzorg (weekend, tijdelijk etc.) dichtbij in de buurt georganiseerd zou moeten worden;
 • Pleegzorg in de wijk, voor zover de veiligheid het toelaat, kinderen houdt in hun vertrouwde omgeving.

Verzoekt het college:

 • Beleid te ontwikkelen waarbij, voor zover de veiligheid dat toelaat, pleegzorg in de wijk wordt georganiseerd;

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie PvdA Voerendaal

 

Motie ‘it takes a village to raise a child’

De raad van de gemeente Voerendaal, in vergadering bijeen op 13 november 2014,

Constaterende dat:

 • Gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor onder andere taken op het gebied van jeugdzorg;
 • De gemeente ook verantwoordelijkheden krijgt op het gebied van pleegzorg;
 • Op dit moment in Voerendaal 4 pleeggezinnen zijn die pleegkinderen opvangen;
 • Deze gezinnen een buitengewoon belangrijke rol vervullen in het leven van hun pleegkinderen;
 • Deze pleeggezinnen op dit moment praktische ongemakken ervaren die door een actieve houding van de gemeente voorkomen zouden kunnen worden;
 • Deze pleeggezinnen in sommige gevallen financieel belast worden voor het uitvoeren van hun taak zonder hierin gecompenseerd te worden.
 • Op dit moment geen contact c.q. overleg plaats vindt tussen pleegzorggezinnen en gemeente.

Overwegende dat:

 •  Het credo ‘it takes a village to raise a child’ voor de pleegzorg-kinderen nog meer opgaat dan voor andere kinderen, en;
 • De gemeente per definitie een ondersteunende functie heeft ten aanzien van deze gezinnen.

Verzoekt het college:

 •  In contact te treden met de pleeggezinnen die op dit moment pleegkinderen opvangen in Voerendaal om samen met hen het contact tussen gezin en gemeente te evalueren en waar nodig te verbeteren;
 • Na te gaan op welke wijze de gemeente Voerendaal onze pleeggezinnen tegenmoet kan komen en ondersteunen bij de belangrijke taak die zij voor onze samenleving hebben.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie PvdA Voerendaal

Simon Jaeqx

Simon Jaeqx

Simon woont tijdelijk op Curacao.

Meer over Simon Jaeqx