29 augustus 2014

PVDA STELT VRAGEN OVER DE AANTASTING VAN DE LANDSCHAPSELEMENTEN OP DE BERMEN VAN DE BERGSEWEG

In de afgelopen jaren zijn in het kader van de landinrichting Mergelland Oost o.a. lijnvormige landschapselementen op gronden aangebracht. De betreffende gronden en landschapselementen zijn vervolgens overgedragen aan de gemeenten. Dit heeft ook in de gemeente Voerendaal plaatsgevonden. Een voorbeeld hiervan zijn de landschapselementen op een tweetal bermen aan de oostkant van de Bergseweg. De bermen zijn gemarkeerd en afgezet met palen. Deze palen zijn inmiddels verdwenen. De PvdA maakt zich zorgen over deze aantasting van het buitengebied en heeft het college daarover onderstaande vragen gesteld:

Vragen landschapselementen bermen Bergseweg

Zijn de betreffende bermen in eigendom en in beheer bij de gemeente Voerendaal?

Zo nee, wie is dan de eigenaar en beheerder hiervan?

Zijn de hiervoor genoemde palen door de gemeente Voerendaal verwijderd?

Zo ja, wat is hiervan de reden?

Zo nee, weet U door wie deze palen zijn verwijderd en is hier tegen opgetreden of bent U voornemens hier tegen op te treden en waar bestaat dit optreden uit?

De betreffende bermen worden intensief gemaaid en de aangebrachte landschapselementen worden regelmatig gesnoeid. Worden deze werkzaamheden door of in opdracht van de gemeente Voerendaal uitgevoerd?

Zo ja, wat is de reden hiervoor?

Zo ja, hoe past dit in maaibeleid voor het buitengebied van onze gemeente?

Zo nee, weet U door wie deze werkzaamheden worden uitgevoerd en is hier tegen opgetreden of bent U voornemens hier tegen op te treden en waar bestaat dit optreden uit?

Bent U bekend met andere aantastingen van bermen, landschapselementen etc. die in het kader van de landinrichtingen Mergelland Oost en Centraal Plateau in onze gemeente zijn aangebracht?

Zo ja, is hier tegen opgetreden of bent U voornemens hier tegen op te treden en waar bestaat dit optreden uit?

Indien er sprake is van optreden van gemeentezijde zouden wij graag een opsomming van de genomen acties en maatregelen ontvangen.