29 augustus 2014

PVDA STELT VRAGEN OVER KERNPLAN VOERENDAAL

Langzaam beginnen de contouren van het voorlopig laatste deel van de kernplan ontwikkelingen in het centrum van Voerendaal zichtbaar te worden. Over de gekozen stijl valt te twisten maar wat buiten kijf staat is dat de aanwezige groenvoorzieningen zo goed als verdwenen zijn. Daarnaast valt ons op dat meer en meer winkelpanden leeg liggen en/of een hoog verloop kennen. Dit baart de PvdA zorgen en daarom zijn aan het collge de volgende vragen gesteld:

 • Bent u het met ons eens dat vrijwel alle ontwikkelingen in dorpskern voerendaal (stationsomgeving, parkeervoorzieningen bij mortuarium, groot kerkplein, klein kerkplein en plan Dammerich) leiden tot een reductie van groenvoorzieningen? Zo ja, is dit een bewuste keuze?
 • Staan er nog activiteiten op stapel die tot compensatie van het verdwenen groen leiden?
 • Waarom is er gekozen om op het groot kerkplein (markt) en het kerkplein voor de kerk de lei-perenbomen en andere groenvoorziening te amoveren?
 • Is expliciet ten aanzien van de groenvoorzieningen contact geweest met de omwonenden? Zo ja, wat was hun reactie op het verwijderen van de groenvoorziening?
 • Ons bereiken berichten dat de gerealiseerde parkeerplaatsen (met name op het pleintje voor het mortuarium) zelden worden gebruikt. Kun u dit bevestigen?
 • Kunt u de huidige bezetting afzetten tegen de begrote bezetting op basis waarvan deze plannen zijn geïnitieerd en dit aan de raad aanbieden voor de komende raadsvergadering?
 • Is er onderzoek gedaan naar de effecten van de huidige ontwikkeling op de hoogte van het grondwater, afvoer van hemelwater en de mogelijke overlast hiervan? Zo ja, kunt u deze met ons delen? Zo niet, gaat dit nog gebeuren?
 • Kunt u de Raad voorzien van een overzicht van leegstaande winkelpanden alsmede de duur van de leegstand?
 • Kunt u ons voorzien van de bezettingsgraad van de winkelpanden in de huidgie situatie alsmede de situatie na volledige realisatie van het kernplan bij gelijkblijvende bezetting?
 • Kun u aangeven wat de gemeente doet om de bezettingsgraad te verhogen?
 • Kunt u aangeven of er onderzoek is gedaan naar de toekomstige gebruikersvraag? Zo ja, wat zijn de resultaten van dit onderzoek?
 • Heeft u overwogen de te realiseren winkelpanden te beperken en/of aan te passen aan de huidige bezettingsgraad?