23 september 2017

SCHRIFTELIJKE VRAGEN HUISVESTING EN INBURGERING VLUCHTELINGEN

Door de PvdA-fraktie zijn schriftelijke vragen ingediend m.b.t. de huisvesting en inburgering van vluchtelingen in onze gemeente. De vragen treft u hierna aan:

Geacht college,

Voor de zomer heeft u aangegeven dat de achterstand ten aanzien van het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning snel zou worden ingelopen. Dit door een combinatie van afspraken met de woningstichting en het aankopen van woningen. De PvdA Voerendaal is hier zeer over te spreken. Mensen die in Nederland, na vaak traumatische ervaringen in hun geboorteland, hun bestaan gaan opbouwen, moeten ons inziens ook zo snel mogelijk in onze maatschappij worden opgenomen. Dit geldt ook voor vluchtelingen die in onze mooie gemeente worden gehuisvest. Daartoe is alleen huisvesting niet voldoende maar hoort bv. ook het machtig worden van de Nederlandse taal en het deelnemen aan activiteiten en lid worden bij verenigingen in de verschillende kernen. De PvdA heeft enkele vragen over de stand van zaken die gaan over de huisvesting van “onze” asielzoekers. Onze vragen gaan over de huisvesting maar ook over de verdere inburgering.

Ten aanzien van huisvesting:

– kunt u per kern aangeven hoeveel asielzoekers zijn geplaatst en of dit gezinnen of alleenstaanden betreft?

– kunt u aangeven of de achterstand van huisvesting hiermee is ingelopen? Zo nee, hoeveel gezinnen en alleenstaanden staan nog op de wachtlijst?

– kunt u aangeven of er komende periode (bv. in de rest van 2017 en 2018) nog meer vluchtelingen worden gehuisvest?

 

Ten aanzien van inburgering:

– welke faciliteiten worden deze asielzoekers geboden om zo snel mogelijk te integreren in onze mooie gemeente? En hoeveel asielzoekers maken hier gebruik van? Graag willen wij naast een omschrijving ook een cijfermatig inzicht krijgen (bv x asielzoekers krijgen x keer per week taalles van x vrijwilligers waarbij de contacturen ongeveer x uur per week betreft).

– heeft de gemeente contacten met verenigingen etc. om deze asielzoekers zo snel mogelijk in te bedden in onze sociale structuur.  Maken asielzoekers hier ook gebruik van? Graag ook cijfermatig onderbouwd.

– worden asielzoekers ook begeleid naar betaald werk? Eventueel met (bij-/om) scholing? Ook hier graag cijfers.