28 september 2017

SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER GEMEENTELIJKE AANBESTEDINGEN

De PvdA Voerendaal hecht grote waarde aan een transparante, professionele, juridisch correcte wijze van aanbesteden. Voor de PvdA Voerendaal zorgt dit er voor dat elke ondernemer evenveel kans heeft om werk te verwerven, maar zorgt er ook voor dat elke schijn van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek wordt voorkomen.

Door de rekenkamercommissie wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de majeure projecten, de mate waarin deze (onverwachte) overschrijdingen kennen en de wijze waarop de gemeente ” aan de voorkant”  deze onverwachte overschrijdingen kan voorkomen. Voor de PvdA Voerendaal is dit belangrijk om bij beslissingen in de raad een goed beeld te hebben van de kosten van het besproken project omdat de kosten een essentieel onderdeel zijn van de afwegingen om iets al dan niet te doen. Wij willen als PvdA zo min mogelijk verrassingen tussentijds. We wachten dan ook met grote interesse de resultaten van dit onderzoek af.

 De gemeente Voerendaal kent echter ook een veelvoud aan aanbestedingen die niet onder dit onderzoek vallen. Vaak zijn dit onderhandse aanbestedingen waarvan in de raad is aangegeven dat we hier voor vooral Voerendaalse bedrijven zouden benaderen. Dit kunnen door diverse overschrijdingen op het betreffende project/inkoop achteraf ook projecten/inkopen zijn die niet onderhands aanbesteed hadden mogen worden.

Met als gevolg dat ze naar onze mening ook onderwerp van onderzoek zouden moeten zijn in het onderzoek van de rekenkamercommissie. De PvdA Voerendaal heeft de volgende

vragen:

 Vragen om schijn van “huisaannemers” te kunnen beoordelen:

·         Kunt u ons een overzicht geven van aanbestedingen van de afgelopen 4 jaar (2014 t/m 2017)?

·         Kunt u aangeven hoeveel bedrijven per aanbesteding zijn uitgenodigd, of dit overeen komt met ons aanbestedingsbeleid?  En zo nee, waarom, niet.

·         Kunt u aangeven welke werkwijze u hanteert om tot selectie van bedrijven die mogen offreren te komen?

·         Kunt u per bedrijf aangeven hoe vaak zij zijn gevraagd om een offerte uit te brengen? Graag met behulp van een indeling in type bedrijf/bedrijfstak.

·         Kunt u per bedrijf aangeven hoe vaak een opdracht is gegund?  Graag met behulp van een indeling in type bedrijven/bedrijfstak.

Vragen om te kunnen beoordelen of er toegewerkt wordt naar een specifieke opdrachtnemer:

·         Kunt u aangeven hoe vaak een prijs-kwaliteitscriterium is gehanteerd?

·         Kunt u aangeven wat de werkwijze(n) is (zijn) om deze prijs-kwaliteitscriteria te kunnen beoordelen?

·         Als er gekozen wordt voor het invullen van scoringsmatrixen wat is de werkwijze om die in te vullen (bv dient een aantal punten te worden verdeeld en wat is dan de werkwijze hierop: hoe worden de offertes afgewogen tegen elkaar, 0 punten is dan alleen mogelijk als op dit onderdeel niets wordt gedaan, of gaat het over de voorkeur die de invuller uitspreekt).

·         Wie vullen deze matrixen in? Zijn dit deskundigen?

Vragen om te kunnen beoordelen of bedrijven die een instelling hebben” laat ik maar laag inschrijven als ik straks overschrijdingen heb komt dit wel goed want de gemeente Voerendaal legt nooit een boete op” worden bevoordeeld boven bedrijven die eerlijkheid en transparantie aan de voorkant hoog in het vaandel hebben staan?

·         Hoe vaak is door opdrachtnemer niet voldaan aan de eisen waarop bij niet nakomen van deze eisen een boeteclausule in werking zou moeten treden?

·         Hoe vaak is er daadwerkelijk een boete opgelegd?

·         Hoe vaak heeft er bij aanbestedingen een overschrijding van budget plaatsgevonden? Wat is hier de reden van?

·         In hoeveel contracten zijn er boetclausules in de contracten opgenomen over bv tijdstip van  oplevering?

·         In welke gevallen was dit een verantwoordelijkheid van opdrachtnemer of opdrachtgever? En hoe is dit afgehandeld?                                                                                              

Vragen over juridische risico’s en wettelijk niet toegestaan sturen op onderhandse aanbestedingen.

·         Hoe vaak is overwogen onderdelen van een project afzonderlijk aan te besteden om op deze wijze te voorkomen dat er een Europese aanbesteding moet plaats vinden?

·         Wat zijn de juridische risico’s van deze werkwijze?

·         Zijn er projecten, en zo ja welke zijn dit, waarbij na offerte-aanvraag onderdelen uit de opdracht gehaald zijn om onder Europese aanbesteding uit te komen?

·         Wat zijn de juridische risico’s hiervan.

·         Bestaat er een zwartboek, geschreven of ongeschreven?

 

Vooralsnog wil de PvdA Voerendaal deze vragen stellen over aanbestedingen in het fysieke domein. Aanbestedingen in het sociale domein kunnen buiten beschouwing worden gelaten.

 

Graag zien wij uw uitgebreide en toegespitste antwoorden tegemoet. Graag wil de PvdA deze info voordat het onderzoek van de rekenkamercommissie wordt besproken.