18 mei 2014

SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER WIJZE VAN COMMUNICEREN VAN COLLEGE MET WMO-RAAD

Naar aanleiding van signalen over de moeizame communicatie van het college met de wmo-raad heeft onze fractie de volgende schriftelijke vragen gesteld:

Betreft: schriftelijke vragen aan het College met het verzoek om schriftelijke

Onderwerp: WMO-raad

Onlangs vernamen wij via de website van de gemeente Voerendaal dat een selectieprocedure gestart is waarin gezocht wordt naar een voorzitter en leden van een maatschappelijk platform. Dit naar aanleiding van de procedure vastgelegd in de participatieverordening Wmo gemeente Voerendaal. Toch bereiken ons signalen waar wij de volgende vragen over hebben:

 • Ben U het met ons eens dat WMO-raad bestaat uit zeer kundige en bevlogen personen die het afgelopen jaar een goede adviesrol naar de Raad heeft vervuld?
 • Hoe heeft communicatie naar de zittende WMO-raadsleden omtrent de te volgen procedure plaatsgevonden?
 • Hoe heeft de communicatie naar de zittend WMO-raadsvoorzitter omtrent de te volgen procedure plaatsgevonden?
 • Wij vernamen dat de zittende WMO-raadsleden ontstemd gereageerd hebben op de gekozen selectiemethode. Heeft U ook signalen van deze onvrede opgevangen?
 • Hoe wilt u deze onvrede wegnemen zodat we deze kwalitatief goede WMO-raadsleden kunnen behouden voor de toekomstige WMO-raad?
 • Heeft U, gezien de huidige bezetting van de WMO-raad, het feit dat de raad pas een jaar in functie is en de deskundigheid die nodig is om de adviserende rol van de WMO-raad in aanloop naar de decentralisatietaken goed te kunnen vervullen, overwogen om aan de Raad voor te stellen de huidige WMO-raadsleden te behouden en waar nodig aan te vullen met nieuwe leden?
 • De cliëntvertegenwoordigende instellingen met naam genoemd in de verordening worden in de gelegenheid gesteld ieder een lid voor te dragen. Op welke manier heeft de communicatie met de cliëntvertegenworodigende instellingen plaatsgevonden in het kader van deze nieuwe selectieronde?
 • Waarom is in de profielschets voor nieuwe leden niet ervoor gekozen de leden te zoeken in de instanties zoals vastgelegd in de door de Raad vastgestelde en eerder genoemde verordening (artikel 9.2)?
 • Heeft u overwogen eerst een voorzitter te benoemen om hem/haar in een vroegtijdig stadium te betrekken in de voordracht en benoeming van de overige leden? Zo niet, waarom niet?
 • De verordening schrijft voor dat leden van de Wmo-raad worden benoemd door het college op voordracht van de voorzitter namens de Adviesraad Wmo. Waarom is ervoor gekozen een voorselectie door het College te laten uitvoeren alvorens de nieuw aan te wijzen voorzitter van de WMO-raad in de gelegenheid wordt gesteld leden aan te stellen? De verantwoordelijkheid van de onafhankelijk voorzitter tot het doen van een voordracht, zoals bepaalt in artikel 9.1 van de verordening, wordt op deze wijze uitgehold.
 • Ben u het met ons eens dat de WMO-raad ook een adviesorgaan naar de gemeenteraad is? Indien dit zo is, ben U het dan ook met ons eens dat de Raad in een vroeg stadium gekend dient te worden in de selectieprocedure?
 • De huidige WMO-raadsleden zijn voorgedragen door de zittende voorzitter van de WMO-raad. Kun U aan geven of deze personen vervolgens door het college zijn benoemd conform artikel hetgeen bepaald in artikel 9.1 van de verordening? Zo niet, waarom dat niet is dit niet gebeurd. Zo ja, op welke wijze en wanneer zijn de leden van de WMO-raad daarover geïnformeerd ?
 • Tot slot wordt in de selectieprocedure steeds gesproken over ‘maatschappelijk platform’ terwijl de participatieverordening spreekt van een ‘adviesraad WMO’. Bent u het met ons eens dat dit mogelijk tot verwarring gaat leiden? Zo ja, wat gaat u hier aan doen?

Graag ontvangen wij binnen twee weken schriftelijk antwoord waarbij de vragen individueel beantwoord worden.

Namens de fractie van de PvdA Voerendaal

S. Jaeqx

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over Wmo-adviesraad

Brief van college gericht aan WMO-adviesraad Voerendaal