26 juli 2016

ZIENSWIJZE PVDA VOERENDAAL INZAKE WSP XL

Met verbazing nam PvdA Voerendaal kennis van de plannen voor een nieuw wijksteunpunt (hierna: WSP). Blij waren we dan ook dat wethouder Leunissen zijn plannen terug nam en de begroting 2017/2020 alsnog behandeld en goedgekeurd kon worden. Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de wethouder toegelicht dat de plannen overdacht zouden worden en hij met een nieuw plan zou komen waarin ook de raad mee genomen zou worden. Blij keerden wij huiswaarts. Niet wetend dat we in de zomer van 2016 opnieuw overvallen zouden worden met een WSP. Ditmaal een XL. Opnieuw waren we blij dat dit plan de commissie niet overleefde. Toch keerden we met minder vreugde huiswaarts dan na de begrotingsvergadering. Een ongemakkelijke bezorgdheid maakte zich van ons meester.  Wethouder Leunissen nodigt alle fracties uit een zienswijze in te dienen op basis waarvan het vervolgtraject ingezet kan worden. Onderstaand treft u de zienswijze van de PvdA Voerendaal aan.

Voordat we vooruit lopen op een eventueel WSP XL is het belangrijk de geboekte resultaten van de huidige WSPs te evalueren. Op dit moment is ons onvoldoende duidelijk waarom een WSP XL noodzakelijk is. Kunt u ons meenemen in de huidige ontwikkelingen van het WSP? Hoeveel personen maken gebruik van nu voorhanden zijnde faciliteiten etc. etc. Wij vragen niet naar een academisch onderzoek met dure adviesbureaus maar vooral naar een inzicht in de inzichten (van de ambtenaren?) die geleid hebben tot de conclusie dat een WSP XL de beste optie is. Hierbij is een belangrijk aandachtspunt de relatie tussen de huidige gebruikers van het Kunderhoes. Wij vernemen dat een gebrek aan samenwerking, communicatie en begrip voor elkaars situatie mede aanleiding is voor het zoeken naar een nieuwe locatie voor het WSP (dit terwijl beide grootgebruikers eenzelfde doel nastreven voor eenzelfde doelgroep). Eerst in het Veldje, toen in het groene kruis gebouw en nu dus in de kerk van Kunrade. Tevens blijkt uit de brief van het stichtingsbestuur Kunderhoes dat de capaciteit van de accommodatie nog niet volledig wordt benut. Dit is gek als tegelijkertijd een gebrek aan ruimte wordt gesignaleerd. Als het plan WSP XL een sprong in het diepe wordt kan dit ook gewoon worden aangegeven.

PvdA Voerendaal is net als het college zoekende naar innovatie in de zorg (zie ook onze motie over dit onderwerp bij de begroting 2016 -2020). We willen het dan wel graag van te voren weten zodat we dit in onze overwegingen kunnen meenemen.  Als de conclusie dan toch wordt dat er een nieuw WSP moet komen zijn wij benieuwd naar de onderzochte locaties. De nu gekozen locatie lijkt ver weg voor de Voerendaalse gebruikers. Google Earth leert ons dat mensen van de Teggert en TLV-buurt net zo snel naar Retersbeek wandelen als naar Kunrade. Dit terwijl iedereen begint te lachen als het plan WSP Retersbeek-Voerendaal zou heten. Kunt u ons meenemen in de locatiezoektocht? We krijgen nu de indruk dat de optie Kerk ontstaan is uit een behoefte van de kerk en niet uit de behoefte van de gemeente. Dat zou op zich een bijzondere volgorde zijn. Enerzijds heeft de gemeente zelf vastgoed in bezit (bv. groene kruis gebouw) of staan er panden met een maatschappelijke functie leeg (bv. deel basisschool) die gebruikt zouden kunnen worden (waarom is het groene kruis eigenlijk net zo snel afgevallen als dat het voorgesteld is?). Anderzijds is het niet een primaire functie van een gemeente om de vastgoedperikelen van private of particuliere partijen op te lossen. Willekeur ligt hierbij wel erg op de loer. Op het Kerkplein staat immers ook al jaren een pand leeg waarvan de eigenaar waarschijnlijk zaken zou willen doen met een partij als de gemeente. Kort gezegd willen wij graag de locatiediscussie heropenen (als blijkt dat een WSP XL daadwerkelijk de beste optie is) en door de wethouder meegenomen worden in andere opties en opzetten (verschillende functies kunnen natuurlijk ook op verschillende locaties – met goede communicatie over locatie en goede faciliteiten inzake toegankelijkheid en vervoer er naartoe kan de zorg mogelijk veel dichter bij veel meer burgers worden gebracht).

Over het verplaatsen van de bibliotheek kunnen wij vrij kort en bondig zijn. Wij zijn tegen het verplaatsen van de bibliotheek. De overvalstrategie is ons inmiddels bekend maar blijft toch weer iedere keer schrikken. Zeker voor personen die deze manier van werken niet gewend zijn, bijvoorbeeld de medewerkers van de bibliotheek. Nu het stof is gaan liggen en we met alle betrokkenen rustig van gedachten hebben kunnen wisselen achten wij de combinatie winkelcentrum bibliotheek het beste voor onze gemeenschap. Huidige leden hebben hun weg naar de bieb al dan niet in combinatie met de boodschappen inmiddels gevonden en wij verwachten geen grote groepen nieuwe leden door een verhuizing. In tegendeel! Daarbij hebben wij erg de indruk dat we het hier over het realiseren van een vastgoedtransactie hebben en niet meer over het verbeteren van de zorg voor onze burgers. Kunt u in uw verdere plannen alle opties ook zonder inbreng (verhuizing) van de bibliotheek doorrekenen?

Tot slot vragen wij uw aandacht voor het innovatiebudget. Een budget om te pionieren in de nieuwe zorgwereld die zich om ons heen heeft gevormd. Een budget waar we in de begroting ook ruimte voor gevraagd (en unaniem gekregen) hebben. We vinden dat Voerendaal op veel vlakken goede stappen maakt. De innovatie is echter nog ver te zoeken. De verkapte arbeidsplaatsen die nu uit dit budget geput lijken te worden dragen hier ook niet te gek veel aan bij. Waar blijven de echt innovatie plannen? Plannen waarbij we de regisserende rol loslaten en in de faciliterende modus uitkomen. Voorbeelden zijn er inmiddels te over, wat steevast opvalt bij deze voorbeelden is dat er geen steen aan te pas komt. We roepen daarom op de discussie breder te voeren dan alleen het WSP Kunrade.
Met dank voor de uitnodiging van de wethouder en in afwachting van een vruchtbaar debat verblijven wij,

Met vriendelijke groet,
Fractie PvdA Voerendaal,  Namens deze Pierre Verbraak en Cap Beckers