23 mei 2016

SCHRIFTELIJKE VRAGEN OPEN CLUB KLIMMEN-RANSAAL

De PvdA Voerendaal heeft met interesse maar ook met de nodige verbazing de verschillende krantenartikelen, l1 rapportages en informatiebulletins over de Open club Klimmen- Ransdaal gelezen. En met als klap op de vuurpijl de aanloop naar en de klankbordsessie van Open Club op 10 mei jl, waarin er een grote aanwezigheid van Ransdalers was die luid en duidelijk maakten dat:

 

 • Zij hun school willen behouden in Ransdaal.
 • Zij niets tegen een open club in Klimmen hebben.
 • Zij vinden dat ze niet betrokken zijn/te laat betrokken zijn bij de opzet van de Open-Club.

 

Daarbij is ook duidelijk dat veel Ransdalers door het verdwijnen van faciliteiten vinden dat de leefbaarheid in hun dorp gevaar loopt:

 • nu voetbalvereniging Hellas er voor kiest om op basis van moverende redenen op het voormalige terrein van Klimmania te gaan voetballen;
 • de supermarkt is gesloten;
 • de geluiden van het sluiten van de school op tafel komen;
 • het gerucht gaat dat de kerk een keer sluit (los van wat daar van waar is).

 

In het verleden heeft de PvdA (samen met andere partijen zoals het AGB) de nodige keren gepleit voor een overall visie/accommodatiebeleid voor geheel Voerendaal. Voor deze visie is zicht op de toekomst noodzakelijk: hoe ontwikkelt de bevolking zich, blijven we langer thuis wonen als we ouder worden, blijft Voerendaal een attractieve woonomgeving voor gezinnen met kinderen etc. etc..

In het verleden is dit door de coalitie/wethouder/college altijd afgewezen als onwenselijk en met de mededeling dat zaken aangepakt worden als de problemen daar zijn. Dit werd tijdens de klankbordsessie van de Open Club nogmaals door de wethouder bevestigd:

 

 • wij vinden niets;
 • het moet van onderaf komen;
 • dan ondersteunen we dit.

 

Vandaar dat de PvdA Voerendaal in de raadsinformatiebijeenkomst van 3 december 2015 er, vanwege het ontbreken van deze overall visie, voor heeft gepleit om vanuit de gemeente specifiek met de kern Ransdaal het gesprek aan te gaan over deze leefbaarheid en over de schoolontwikkelingen. Daarbij is ook geadviseerd om objectief met elkaar de maatschappelijke ontwikkelingen te bespreken om op basis daarvan in het traject van Open Club Klimmen-Ransdaal te bespreken hoe daar mee om te gaan.

 

Na aandringen heeft het college in deze raadsinformatiebijeenkomst toegezegd na te gaan denken over een accommodatiebeleid, al hebben we daar tot nu toe niets van gehoord. Wij willen nogmaals de oproep doen om een goed, toekomstbestendige visie op accommodaties te ontwikkelen, beter laat dan nooit. Juist nu het lijkt dat over de rug van het burgerinitiatief openclub Klimmen-Ransdaal deze discussie wordt gevoerd. Dit kan juist goed gecombineerd worden met / dient deel uit te maken van de in de Omgevingswet verankerde Omgevingsvisie: een integrale visie voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving op de lange termijn. De omgevingsvisie heeft dan ook een breder bereik dan de oude structuurvisie. Hierdoor kan de gemeente weer regie pakken

 

De PvdA begrijpt de ongerustheid bij de inwoners van Ransdaal. De PvdA Voerendaal is voor een leefbaar Ransdaal en een leefbaar Klimmen. De PvdA Voerendaal steunt de behoefte van voetbalvereniging Hellas om een krachtige vereniging te ontwikkelen op één locatie, de ontwikkeling van een brede school concept in Klimmen en onder zekere voorwaarden het openclub model. En de PvdA Voerendaal steunt de roep om het behoud van een school in Ransdaal. M.n. ten aanzien van het openclub-model dient speciale aandacht geschonken te worden aan de exploiteerbaarheid van een dergelijke multifunctionele accommodatie. Zulks gezien de financiële problemen die inmiddels bij dit soort accommodaties in den lande geconstateerd wordt. Het kiezen van het juiste exploitatiemodel is daarom essentieel.

 

Nu er zo veel onrust/stellingname vanuit het Ransdaalse is ontstaan heeft de PvdA Voerendaal de nodige vragen over dit proces.

 

 1. heeft de gemeente een beeld van/ beleid over welke voorzieningen noodzakelijk zijn om de leefbaarheid van Ransdaal op peil te houden? En zo ja wat is dat dan?

 

 1. heeft portefeuillehouder Leunissen, gesprekken met de inwoners van de kern Ransdaal gevoerd over de leefbaarheid van Ransdaal in het algemeen en de school in het bijzonder?

 

 1. en zo ja, is hier een verslag van en mogen wij dit ontvangen.
 2. en zo ja, was dat op initiatief van de wethouder/gemeente?
 3. en zo nee, waarom niet?

 

 1. is het college verrast door de stellingname in de kern Ransdaal?

 

 1. nu wordt de leefbaarheidsdiscussie gevoerd via het open club project. Vindt het college dit de juiste plaats voor deze discussie? Vindt het college ook niet dat de gemeente hier regie in moet nemen?

 

 1. en zo nee waarom niet?
 2. en zo ja, wanneer start dit?

 

 1. Wanneer is de gemeente van plan het accommodatiebeleid daadwerkelijk op te pakken?

 

 1. Is de gemeente voornemens om dit accommodatiebeleid te verankeren in de Omgevingsvisie?

 

Door de voorzitter van Innovo dhr. Nelissen zijn verschillende geluiden afgegeven over het open houden van de lagere school in Ransdaal. Bij een informatieverschaffing door de stichting Cultuur en Ontmoeting aan de ouders van schoolgaande kinderen in Ransdaal is door Innovo een brief aan de ouders verstuurd met de boodschap dat de school bij een niet-veranderende situatie niet dicht gaat. Tijdens de open club bijeenkomst van 24 maart jl in het Wouves, en de klankbordsessie van 10 mei jl, is door de voorzitter van Innovo duidelijk aangegeven dat als gevolg van:

 

 • nieuwe financieringsmodellen voor de school (de school krijgt minder geld);
 • nieuwe onderwijskundige concepten (meer individueel lesgeven) ;
 • de algemene maatschappelijk tendens om zaken te combineren (school, BSO, kinderdagverblijf, sport, muziekles, etc.) ook ten aanzien van accommodaties;

 

de kans redelijk groot is dat de school op termijn dichtgaat dan wel moet fuseren. Binnen de kern Ransdaal leeft daarbij het gevoel dat door Innovo bewust wordt gestuurd op het sluiten van de school in Ransdaal door het niet meer onderhouden van de school. Hierover heeft de PvdA Voerendaal de volgende vragen:

 

 1. heeft het college weet van deze ontwikkelingen en zo ja sinds wanneer?

 

 1. vindt het college de twee versies zoals die door Innovo kort achter elkaar naar buiten zijn gebracht logisch?

 

 1. is het college in het algemeen het met de PvdA Voerendaal eens dat het naar buiten brengen van deze twee verschillende versies Ransdaal op het verkeerde been heeft gezet?

 

 1. door de stichting Cultuur en Ontmoeting is een brief met vragen naar het college gestuurd (ingekomen stukken raadsvergadering). Is deze brief reeds beantwoord? En zo ja mag de raad hiervan een afschrift ontvangen? En kan deze geagendeerd worden in de raad?

 

 1. heeft het college een mening over deze ontwikkelingen (het sluiten van de school op termijn), en zo ja wat is die?

 

 1. kan de college invloed uitoefenen op het besluit van Innovo om naar alle waarschijnlijkheid een school te sluiten? En wil dit college dit?

 

 1. heeft het college de ruimte/mogelijkheid om op verzoek van de inwoners van Ransdaal een eventuele overgang van de school van Ransdaal naar een ander schoolbestuur te ondersteunen? En zo ja wat is dat dan?

 

 1. klopt het dat Innovo geen onderhoud meer aan de school van Ransdaal pleegt? Heeft het college cijfers over dit onderhoud van de afgelopen vijf jaar en de komende jaren en mogen wij die ontvangen?

 

 1. Welke financiële consequenties zijn  er voor de gemeente bij het sluiten van de school in Ransdaal?

 

Tot slot heeft de PvdA Voerendaal vragen over het verdere verloop van het brede school concept via een open club model zoals dat door open club Klimmen-Ransdaal wordt gehanteerd. Tijdens de klankbordsessie werd duidelijk dat nogal wat Ransdalers ook over de locatiekeuze willen discussiëren. Een locatie op Termaar voor een school voor Klimmen en Ransdaal kwam daarbij even aan de orde (evenals bij de gesprekken van de PvdA met Ransdaalse bevolking) maar er werd ook door de Voorzitter (zoals hij dat in het recente verleden al vaker heeft gedaan) aangegeven dat de voetbalvereniging gekozen heeft voor de voormalige locatie van Klimmania omdat het niet lang de kosten kan dragen van twee accommodaties en verdere ontwikkeling op de locatie in Klimmen de minste doorlooptijd kent opdat de gronden reeds in bezit zijn van de gemeente en het bestemmingsplan naar alle waarschijnlijkheid niet veranderd hoeft te worden.

 

 1. hoe gaat het college er nu voor zorgen dat de polarisatie die nu plaats vindt verminderd en er weer een minder emotionele en meer op inhoud gebaseerde dialoog plaats vindt in het kader van open club Klimmen-Ransdaal?

 

 1. hoe gaat het college er voor zorgen dat de gemeenschappen van Klimmen en Ransdaal niet tegen elkaar worden uitgespeeld (wel of geen brede school in Klimmen versus wel of geen school in Ransdaal)?

 

 1. is het mogelijk dat de locatiekeuze van Open-Club ter discussie staat (om bv een gemeenschappelijke school in Termaar te kunnen onderzoeken)? Wil het college hierin sturen? Of moet het weer van onderop komen? Wordt dit gekoppeld aan de nu op te stellen Omgevingsvisie?

 

 1. indien dit bespreekbaar is, wil het college dan ook meedenken over eventuele oplossingen voor de negatieve financiële effecten bij voetbalvereniging Hellas ivm het spelen op twee locaties? Evenals het beperkt beschikbaar zijn van vrijwilligers ten behoeve van dit onderhoud op twee locaties?

 

 1. is het mogelijk dat er een splitsing plaats vindt van Open Club: Open Club Klimmen en een eigenstandig traject ten behoeve van de leefbaarheid van Ransdaal in het algemeen en het behouden van de school in het bijzonder?

 

 1. Hoe gaat het college er voor zorgen dat voetbalvereniging Hellas niet in de problemen komt door de recente ontwikkelingen ten aanzien van hun verzoek om half het seizoen 2016-2017 over een kunstgrasveld in Klimmen te kunnen beschikken?